Колледждерде оқытудың модульдік-кредиттік технологиясын енгізудің практикалық мәселелері

Saturday, September 2, 2023

 

Халықаралық аккредиттеуден өткен «ТМД елдері бойынша білім жүйесін дамытудың халықаралық қоры»  қоғамдық қоры (бұдан әрі – Қор) (Институционалдық аккредиттеу туралы куәлік 24.12.22 ж. IA-D № 012), қосымша білім беруді дамыту саласында сапалы қызмет көрсетеді.

Құжаттарды қарау жөніндегі Жұмыс тобы отырысының 2023 жылғы 24 сәуірдегі №4 хаттамасына сәйкес педагогтердің біліктілігін арттыру  бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының тізіліміне енгізу,  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 95 бұйрығымен бекітілген   Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ педагогтің қызметін курстан кейінгі қолдау қағидаларының 6-тармағына сәйкес Қор ұсынған құжаттардың сәйкестігі туралы шешім қабылданды.

 

     ҚР Білім және ғылым министрлігінің 2020 жылғы 4 мамырдағы № 175 «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес  сараптама қорытындысынан өтіп, білім беру бағдарламаларының тізіміне енгізілген.

    

Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары педагогтарына «Колледждерде оқытудың модульдік-кредиттік технологиясын енгізудің практикалық мәселелері» - 80 сағаттық оқу бағдарламасы бойынша оқудан өтуді (біліктілігін көтеруді) ұсынамыз. 

Бағдарлама модульдерді қалыптастыру принциптерін зерделеу, оқу материалының көлемін анықтау және оларды кредиттер бойынша өлшеу анықтау арқылы бағдарламаға қатысушы колледждерде шеберлік сабақтарын (1-3) өткізуді, сондай-ақ мамандарды даярлау бағыттары бойынша КТОМ енгізудің практикалық мәселелерін анықтауды қарастырады.

 

Бағдарлама бойынша оқу құны 25 000 теңгені құрайды, оқыту қашықтықтан өткізіледі. Бағдарлама вебинарлар сериясын өткізуді көздейді. Оқуды аяқтағаннан кейін, біліктілік көтеру курсынан өту туралы сертификат беріледі. Оқыту ZOOM платформасы бойынша өткізіледі.

Осы бағдарламаға қатысу үшін, mfptoedu@mail.ru электрондық почтасына төлем түбіртегімен бірге толтырылған өтінімді (1-қосымша) жіберу қажет.

Мақсатты жарналар келесі деректемелер бойынша қолма-қол емес есеп айырысумен немесе почталық бөлімше арқылы төленеді:

«Kaspi Bank» АҚ

БИК: CASPKZKA

БСН: 160640002316

KZT шот нөмірі

KZ22722S000013294460

KBE: 18

Алушының атауы:

«ТМД елдерінде білім беруді дамытудың халықаралық қоры» АҚ

Мекенжайы: Астана қ-сы, Сарыарқа даңғ., 17-үй, 13-кеңсе

Төлемнің мақсаты: Біліктілік көтеру үшін мақсатты жарна.

Телефондары: 8-7172-57-69-80,  8-777-406 33 96,  8-775-835 10 61, 

                          8-708-425-50-58, 8-708-425-22-93.

 

 Толық ақпаратты жүктеу


 

 

 

 

Общественный фонд «Международный фонд по продвижению образования в СНГ» (далее – Фонд), прошедший международную аккредитацию (Свидетельство об институциональной аккредитации IA-D №012 от 24.12.22 г.).

 В соответствии с протоколом заседания Рабочей группы по рассмотрению документов принято решение о  включении в перечень организаций образования, реализующих образовательные программы повышения квалификации педагогов от 24 апреля 2023г. № 4, о соответствии документов, представленных Фондом, согласно п.6 Правил организации и проведения курсов повышения квалификации педагогов, а также посткурсового сопровождения деятельности педагога, утвержденных приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 г. № 95.

 

А также в соответствии требованиям приказа Министра образования и науки РК от 4 мая 2020 года №175 «Об утверждении правил разработки, согласования и утверждения образовательных программ курсов повышения квалификации педагогов» включен в перечень ОП курсов повышения квалификации, согласованных с Министерством просвещения Республики Казахстан в 2023 году. 

 

С учетом  вышеизложенного, фонд предлагает  для педагогов организаций технического и профессионального образования колледжей пройти обучение по дополнительной профессиональной программе (повышение квалификации) «Практические вопросы внедрения модульно-кредитной технологии» - 80 часов.

Программа предусматривает проведение мастер-классов (1-3) в  колледжах-участниках программы с изучением принципов  формирования модулей, определения объема учебного материала и измерения их в кредитах, а также выявление практических проблем внедрения МКТО по направлениям подготовки специалистов.

 

Стоимость обучения по программе  составляет 25 000 тенге, Обучение будет проходить дистанционно. Программа предусматривает проведение серии вебинаров. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении курса повышения квалификации. Обучение проводится на платформе ZOOM.

Для участия в данной программе, необходимо отправить на электронный адрес      mfptoedu@mail.ru заполненную заявку (Приложение 1) вместе с квитанцией.

Целевые взносы оплачиваются: безналичным расчетом через банк или почтовое отделение по следующим реквизитам:

«Kaspi Bank» АҚ

БИК: CASPKZKA

БСН: 160640002316

KZT счет

KZ22722S000013294460

KBE: 18

Наименования получателя:

ОФ «Международный фонд 

по продвижению образования в СНГ»

Адрес: г. Астана, пр.Сарыарка, д.17, офис 13

Назначение платежа: Целевой взнос за Повышение квалификации.

Телефоны: 8-7172-57-69-80,  8-777-406 33 96,  8-775-835 10 61, 8-708-425-22-93.

Скачать подробную информацию