"Қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру: қиындықтар мен мүмкіндіктер" мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілерінің, әдіскерлерінің және басшыларының біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстарының білім беру бағдарламасы

Thursday, May 30, 2024

«Қазіргі заманғы мектепке дейінгі білім беру: қиындықтар мен мүмкіндіктер» мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының тәрбиешілерінің, әдіскерлерінің және басшыларының біліктілігін арттырудың қысқа мерзімді курстарының білім беру бағдарламасы (бұдан әрі - Бағдарлама, тыңдаушылар) тыңдаушылардың біліктілігін арттыру курстарының білім беру процесін онлайн-форматта реттейді.

Осы Бағдарлама тыңдаушыларды оқу бағдарламаларын іске асырудың заманауи тәсілдерімен таныстыруға, тәрбиешілердің, әдіскерлердің кәсіби құзыреттілігін арттыруға, мектепке дейінгі мекемені басқару басшыларының жетілдіруіне, мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуге бағытталған.

Тыңдаушыларды курстық оқыту ұзақтығы бағдарлама тақырыбына сәйкес 80 академиялық сағатты құрайды.

Қазіргі кезде бүкіл білім беру жүйесі, соның ішінде мектепке дейінгі білім беру трансформация жағдайында және түбегейлі өзгерістерге ұшырайды:

1)  мектепке дейінгі білім беру мазмұнын жаңартумен, бірінші кезекте, 2021 жылы балаларды дамыту мен оқытуға қойылатын өзгермелі талаптарға және ағымдағы ғылыми деректерге (Модель) [13] сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту моделін қабылдаумен және 2022 жылы жаңа мемлекеттік стандартты (МДТО ЖМС) [12] енгізумен, білім мен дағдыларды беруден әлеуметтік дамуға баса назар аударылатын мектепке дейінгі тәрбиенің жаңа мақсаттарын, міндеттері мен талаптарын белгілейді,  балалардың эмоциялық, танымдық және жеке қасиеттері. Мұның өзі мұғалімдерден білім беру қызметіне жаңа көзқарастар, жаңа білімдер мен құзыреттіліктерді талап етеді;

2)  мектепке дейiнгi бiлiм беру жүйесiнiң алдында тұрған сын-қатерлер:

-    мектепке дейінгі ұйымдар санының ұлғаюына байланысты білікті кадрларға үлкен қажеттілік туындайды, өйткені олардың еңбек жағдайлары мен жалақыға қанағаттанбауына байланысты кетуі байқалады, ал жұмыс істейтіндерде Қазақстан Республикасының 2023-2029 жылдарға арналған мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту тұжырымдамасында көрсетілгендей «Кәсіби құзыреттіліктің жеткіліксіз деңгейі және педагогтердің кәсіби дамуы» [11]. Демек, жаңа тәсілдер мен әдістерді меңгерген мектепке дейінгі білім беру мұғалімдеріне қажеттілік туындайды;

-    көптеген ата-аналардың жұмыспен шамадан тыс айналысуына байланысты «ата-аналардың мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды тәрбиелеу және оқыту процесіне қатысуының төмендігі», МДМ-нің отбасымен өзара әрекеттесуінің жеткіліксіздігі атап өтіледі, бұл балалардың тиімді дамуын айтарлықтай қиындатады [11];

3)   кәсіби даму мүмкіндіктерімен, мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиешілері, әдіскерлері мен басшылары үшін біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасы ашатын, яғни олар модельді, МДТО ЖМС, құзыретті білім беруді іске асыру үшін қажетті жұмыстың жаңа тәсілдері мен әдістемелерін игере алады, педагогтардың біліктілігін арттыру білім беру процесінің сапасын жақсартуға ықпал етеді, ал МДМ тәрбиеленушілері мектепте оқуға толық дайындалады.

Осылайша, Бағдарлама өзекті болып табылады, өйткені ол мектепке дейінгі білім беру сапасына қойылатын заманауи талаптарға жауап береді және мұғалімдерге мектепке дейінгі білім беру саласындағы жаңа жетістіктерден хабардар болуға, жалпы алғанда, өз біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді, бұл белгілі бір дәрежеде мектепке дейінгі мекемелердегі кадрлар айналымын тұрақтандырады.

Бағдарламаның мақсаты: қазіргі қоғамның қиындықтары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың заманауи тәсілдерін енгізу саласындағы білім алушылардың кәсіби құзыреттілігін арттыру болып табылады.

Бағдарламаның мiндеттерi:

1) мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұнын іске асырудың заманауи тәсілдерін білу және түсіну;

2) тыңдаушылардың кәсіби даму дағдыларын дамыту;

3) МДМ басқарудың инновациялық тәсілдерін білу және түсіну, басқару құзыреттерін дамыту;

4) мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің заманауи әдістері мен технологияларын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

Күтілетін нәтижелер:

1) тыңдаушылардың мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұнын іске асырудың заманауи тәсілдерін білуі және түсінуі;

2) тыңдаушылардың кәсіби даму дағдыларын қалыптастыруы;

3) тыңдаушылардың МДМ - ні басқарудың инновациялық тәсілдерін білуі және түсінуі, басқару құзыреттерін қалыптастыру;

4) мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың заманауи әдістері мен технологияларын пайдалану дағдыларын қалыптастыру.

Бағдарлама жоғары практикалық маңыздылыққа ие және тыңдаушыларға, біріншіден, алған білімдері мен дағдыларын кәсіби қызметінде қолдануға мүмкіндік береді, яғни.оның материалдарын тәрбиешілердің, әдіскерлердің және МДМ басшыларының күнделікті жұмысында қолдануға болады.

Тыңдаушылар алған білімдері мен дағдыларын оқу бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру, балалар мен ата-аналарға психологиялық-педагогикалық көмек көрсету, қазіргі заманғы талаптарға сәйкес МДМ басқару үшін пайдалана алады.

Екіншіден, мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыру, өйткені бағдарлама білім беру процесінің сапасын арттыруға мүмкіндік беретін мектепке дейінгі білім беруде оқу бағдарламаларын іске асырудың заманауи тәсілдерін зерделеуге бағытталған.

Тыңдаушылар алған білімдері мен дағдыларын МДМ-де даму ортасын құру, балалардың қызықты және пайдалы іс-әрекетін ұйымдастыру, ата-аналармен өзара іс-қимылдың тиімділігін арттыру үшін пайдалана алады.

Үшіншіден, кәсіби өзін-өзі жетілдіру, өйткені бағдарлама тыңдаушыларға өз көкжиектерін кеңейтуге және қазіргі жағдайда табысты кәсіби қызмет үшін қажетті жаңа білім мен дағдыларды алуға мүмкіндік береді.

Тыңдаушылар еңбек нарығында өздерінің біліктілігі мен бәсекеге қабілеттілігін арттыра алады.

Тәрбиешілер ойын технологиялары, АКТ технологиялары, жобалық іс-шаралар сияқты заманауи педагогикалық технологияларды қолдана алады, бұл білім беру процесін балалар үшін қызықты әрі тиімді етуге, олар үшін интерактивті даму ортасын құруға және олардың әлеуетін барынша арттыруға көмектеседі.

Әдіскерлер педагогтар үшін әдістемелік материалдарды әзірлей алады, олар оларға жаңа МДТО ЖМС, Модельді іске асыруға және заманауи педагогикалық технологияларды пайдалануға көмектеседі.

Әдіскерлер педагогтарға оқу бағдарламаларын іске асыру және заманауи педагогикалық технологияларды пайдалану мәселелері бойынша кеңес бере отырып, әдістемелік көмек көрсете алады.

Тәрбиешілер мен әдіскерлер балалардың проблемаларын ерте сатысында тани алады, оларға уақытылы көмек пен қолдау көрсете алады, олардың дамуы үшін МДМ-де қолайлы жағдай жасай алады.

Басшылар оқу бағдарламаларын іске асыру және мектепке дейінгі білім берудің сапасын арттыру үшін жағдай жасай отырып, МДМ-ні жаңа МДТО ЖМС және Модельге сәйкес басқара алады.

Олар отбасымен өзара іс-қимыл жасай алады, бұл ата-аналардың білім беру процесіне қатысуын арттыруға және балалардың дамуы үшін жағдайларды жақсартуға мүмкіндік береді, нәтижесінде ата-аналардың білім сапасына қанағаттануы артады, олар мұғалімдер мен МДМ әкімшілігіне көбірек сенеді, балаларының білім беру процесіне белсенді қатысады, достары мен таныстарына МДМ ұсынады.

Осылайша, Бағдарлама жоғары практикалық маңызға ие және  мектепке дейінгі білім беру сапасын арттыруға, балаларды мектепке дайындауды жақсартуға, проблемалы балалардың санын азайтуға, ата-аналардың білім сапасына қанағаттануын арттыруға және мектепке дейінгі тәрбиеші мамандығының беделін арттыруға мүмкіндік береді.

 Құрылымы бойынша Бағдарлама 5 модульден тұрады, оның ішінде сабақ тақырыбы бойынша шолу дәрістері, бейне сабақ, презентациялық теориялық материал және оқу мақсаттарының жетістіктерін бақылау мақсатында бекіту үшін практикалық тапсырмалар бар. Әр модульдің соңында белгілі бір тақырып бойынша вебинар жоспарланған.

 

1.

1-модуль. Мектепке дейiнгi бiлiм беруде оқу бағдарламаларын iске асырудың заманауи тәсiлдерi

1.1

МДТО ЖМС және мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамытудың Моделі: мақсаттары, міндеттері, талаптары, іске асыру жөніндегі шаралар, күтілетін нәтижелер.

1.2

Мектепке дейінгі білім берудегі құзыреттілік тәсіл.

1.3

«МДМегі жобалық іс-шаралар» практикалық жұмысы.

1.4

1-вебинар. «Қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды (ойын технологиялары, АКТ технологиялары және т.б.) қолдану». Жұмысты өзін-өзі және өзара бағалау.

2.

2-модуль. Мектепке дейінгі білім беру педагогтарының үздіксіз кәсіби дамуы

2.1

Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі және өзін-өзі жетілдіруі.

2.2

Кәсіби қызметте АКТ қолдану.

2.3

«МДМ-дегі әдістемелік жұмыс» практикалық жұмысы.

2.4

2-вебинар. «Баланың дамуындағы әлеуметтік-эмоционалды оқыту». Жұмысты өзін-өзі және өзара бағалау.

3.

3-модуль. Қазіргі жағдайда мектепке дейінгі мекемені басқару

3.1

МДТО ЖМС: МДМ басқару талаптары.

3.2

МДМ басқарудың инновациялық тәсілдері.

3.3

«Вариативті оқу бағдарламасын әзірлеу» практикалық жұмысы.

3.4

3-вебинар. «МДМ-нің отбасымен қарым-қатынасы». Жұмысты өзін-өзі және өзара бағалау.

4.

4-модуль. Мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың өзекті мәселелері

4.1

Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктері.

4.2

Мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың міндеттері.

4.3

«Мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық-педагогикалық қолдаудың әдістері мен әдістері» практикалық жұмысы.

4.4

4-вебинар. «МДМ-де қорқытудың алдын алу». Жұмысты өзін-өзі және өзара бағалау.

5.

5-модуль. Өзіндік жұмыс және бағалау

5.1

Қорытындылау. Курстық оқыту рефлексиясы

5.2

Практикалық жұмыс «Ұсынылған тақырыпқа сәйкес сіздің МДМ дамыту бойынша жобаны әзірлеу».

5.3

5-вебинар. Жобадағы топтық жұмыс: тақырыпты таңдау, жоспар құру және жобаны жүзеге асыру. Жұмысты өзін-өзі және өзара бағалау.

5.4

Жобаларды таныстыру және қорғау.

 Толығырақ https://cloud.mail.ru/public/5kpq/gYqZRjW5F

Азиза 6/12/2024 5:10:59 PM

«МДМ-дегі жобалық іс-шаралар» практикалық жұмысы өзіме ерекше ұнады. Бағдарлама өазіргі заман талабына сай жазылған

Зарина 6/7/2024 11:42:25 AM

Мұғалімнің өзін-өзі тәрбиелеуі және өзін-өзі жетілдіруі өзекті фактор. Бұл орайда көмекші құрал ретінде осындай бағдарламаның болғаны көз қуантады

Аружан 6/5/2024 4:01:01 PM

Бағдарлама қазіргі таңда өзекті. Мектеп жасына дейінгі балалардың психологиялық ерекшеліктерін ескеру өте маңызды, оған арнайы модуль жасалып, көңіл бөлінгендігі көз қуантады